Felhívás

1. Általános információk

A rendezvény szervezője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: +36 1 372-2500
Honlap: https://www.inf.elte.hu
A Szkeció e-mail címe: otdk2021@inf.elte.hu
A rendezvény időpontja: 2021. március 30. – április 1.

A XXXV. OTDK Informatikai Szekciója 2021. március 30. - április 1. között online formában kerül megrendezésre.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 35. OTDK Informatikatudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottsága jelen elhívása és melléklete tartalmazza.

Az Informatikatudományi Szekció, mint a 35. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció, az informatika területén elért új eredmények fóruma.

Fő célja az, hogy közös lehetőséget adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak ─ így például a programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására. Az Informatikatudományi Szekció az informatika tudomány legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika elméleteinek, eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkákat várja.

A konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló Programbizottság segíti, tagjait a konferencia ügyvezető elnöke kéri fel, munkájában az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának elnöke segíti. A Programbizottság feladata a bírálatok kiosztásának, a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, javaslattétel a tagozatok beosztására, dolgozatok OTDK-konferencián való részvételére, valamint a szekciók közötti átirányításokra.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

Az Informatikatudományi Szekcióba jelentkező hallgató nevezésével magára kötelezőnek tekinti a Magyar Tudományos Akadémia tudományetikai kódexét (Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének 25/2010. (V. 4.) számú határozata), és kijelenti, hogy kutatási tevékenysége során eszerint járt el.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a hallgatóság és a szakmai zsűri előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a kutatómunkához.

2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

Az Informatikatudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

3. Tagozatok/témakörök

3.1. Témakörök

A nevezés során a hallgatóknak az ACM Classification alapján meg kell jelölniük sorrendben, hogy mely három témakörbe tartozik leginkább a pályamunka. A tématerület kiválasztásánál a pályamunka fontosnak tartott, új eredményeit célszerű figyelembe venni. A tagozatokba történő besorolás a megadott témakörök figyelembe vételével történik majd.

3.2. A tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A konferencia tagozatait az Informatikatudományi Szekcióhoz tartozó témakörök figyelembe vételével, a tagozatokban megjelenő széles körű intézményi részvétel és az egyenletes pályamunkaszám biztosítása alapján alakítja ki az Informatikatudományi Szekció Programbizottsága. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Programbizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb egy hónappal a konferencia kezdete előtt.

4. A jelentkezés módja

4.1. A hallgatói nevezés lépései

1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően: a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

2. A nevezés

A nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 6. szerda 23:59 (CET) 2021. január 13. szerda 23:59 (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum
VAGY
b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 6. 23:59 (CET) 2021. január 13. 23:59 (CET)) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

3. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentumok

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

A BA/BSc/BProf képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc/BProf képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető. Az MA, MSc és osztatlan képzés keretében az intézményi TDK-konferencián bemutatott és az OTDK-ra jogot szerzett TDK-dolgozat az intézményi TDK-konferencia után ugyanazon MA/MSc/osztatlan képzésben szakdolgozatként, diplomamunkaként, diplomatervként elfogadtatható vagy eljárásra bocsájtható (az intézményi szabályozásnak megfelelően), és ettől függetlenül a későbbiekben az OTDK-ra nevezhető.

Letölthető dokumentumok

Leírás Méret Letöltés
Szekciófelhívás 303 kB Szekciófelhívás letöltése
1. melléklet 266 kB 1. melléklet letöltése